Слава Севрюкова
5.12.1902 - 10.04.1991

Феноменът, допринесъл най-много за развитието на науката. Със завършено само четвърто отделение, тя е титулувана с "Професор" в няколко световни академии.

Биография

Един труден и пълен с изпи-тания живот, изживян с дос-тойнство, смирение и отда-деност. В помощ на хората, науката и човечеството.

Библията

С помощта на доц. Лозенски и много безсънни нощи, Сла-ва ни е оставила удивителни и изненадващи тълкувания на текстове от Библията.

Науката

Българският феномен, доп-ринесъл най-много за разви-тието на науката в световен мащаб. Титулувана с "Профе-сор" в световни академии.

Предсказания

Всички, известни досега, предсказания на Слава Сев-рюкова са се сбъднали. Из-бягвала е да предрича неща-стия, за да не всява паника.