Науката

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites

Ванга за Слава Севрюкова: „Що е издумала, нарисувала или начертала, ке се сбъдне!“

Макар да има завършено четвърто отделение Слава Севрюкова става сътрудничка на Вашингтонския психотронен център и почетен член на Асоциацията на екстрасенсите на бившия СССР. Тя е обявена за почетен професор в няколко престижни университети и академии (САЩ, СССР, Испания, Индия). Почетен член е на Испанската и Индийската академия на науките.

С над четвърт век тя успешно прилага психотроничния метод – алтернатива на съвременното научно изследване. „Слава Севрюкова прониква във всички етажи на Вселената, директно наблюдавайки абсолютната хармония в микросвета – твърди доцент Лозенски. – Космосът за нея е изграден от пет първични материални елемента: „вихри“, псиони“ (фундаментални, открити от психотроничката, микрочастици – б. а.), „космическа влага“, „космическа сол“ и „прана“. Описвайки техните свойства, тя доказва – масата на псиона е близка до тази на електрона, приет за елементарна частица в съвременната физика.“ Тези пет елемента са: вечни, несътворени и неунищожаеми; не могат да се преобразуват един в друг; от един вид са, затова Вселената е една; не са носители на съзнание.

Тя има видения за живот на Луната и развива теории за света на извънземните. Заслуги има и в медико-диагностичната област. При нейния метод на лечение присъствието на пациентите не е задължително. Не са нужни дори предмети, свързани с болните. В много от случаите Слава Севрюкова лекува хора, които са на хиляди километри от нея. Тя прониква във вътрешните им органи, а болката на пациентите изпитва върху собственото си тяло. Екстрасенсът мислено “предписва” на болния лекарство, а след това наблюдава реакцията на неговия организъм.

От началото на 1981 година тандемът Севрюкова-Лозенски провежда целенасочени психотронни изследвания над микрообекти без помощта на каквито и да е измервателни уреди. Използвайки пси-способностите на Севрюкова, стъпка по стъпка те проникват в различни етажи на микросвета. Пред погледа им се разкрива една удивителна картина на простота и съвършенство на формите, на строга подреденост на микрообектите, на еднозначност в свойствата на първичните елементи, с една дума на абсолютна хармония в микросвета. Неопределеност, случайност, вероятност не се забелязват в неговата структура.

Всяко психотронно изследване, извършено с цел получаване на информация за определен обект, започва с наблюдение. За целта най-напред проблемът, който представлява интерес, се формулира конкретно, ясно и определено. Ако проблемът е сложен, той се разглежда на отделни етапи. Следва няколко минутна концентрация. След това Севрюкова се насочва със силата на мисълта си към прицелната точка, достига търсения обект и го прихваща, извличайки от него нужната информация, която се връща в мозъка, ръководещ целия процес и се отпечатва в областта на сърцето. Този отпечатък представлява точно копие на изследвания обект. Получената информация се задържа толкова дълго, колкото е необходимо за спокойно извличане на представяващите интерес детайли и може да се съхранява години в собственото „Аз“ на Слава Севрюкова.

След получаване на пси-информацията е необходимо да се провери дали наблюдаваният обект е тъждествен на търсения обект (идентификация). За целта се проверява за познати свойства (цвят, мирис, химическа активност и т.н.) като доказателство, че това е точното вещество. Понататък се пристъпва към подробно качествено и количествено изследване на обекта. След това, за да се получат количествени съотношения, се правят съответни измервания и се използва подходящ математически апарат. Например, мислено се нанася малката ос върху голямата ос на атома и се определя тяхното съотношение.

При необходимост Слава Севрюкова уведичава пси-изображението на обекта до нужната степен …

При всички пси-експерименти се наблюдава пълна повторяемост на резултатите. Посредством подобни експерименти са получени редица закономрности в атомната структура. Навсякъде, където е възможно, психотронно определените стойности на параметрите са проверени чрез числени методи, реализирани с компютърни програми. Екстрасензорно определените стойности съвпадат с изчислените стойности с голяма точност.

Слава Севрюкова за лекия водород

Лекият водород„Газ с леко зеленикав отенък. Виждам – атомът прилича по форма на житно зърно. Като го увелича, виждам правилен елипсоид. Мъглявина със синкав цвят. Непрестанно движение… Като го спра, в атома виждам ядро с форма на пръстен. Скоростно се стрелкат, обикалят изграждащите го свръхлеки елементарни частици. Като разрежа ядрото, виждам други, много по-малки частици, прилични на сланинки. Като в салам, когато го разрежеш, така са разположени.“

Доста по-късно са направени изследвания и са открити тези частици. Оказва се фундаментално откритие. Частицата е наречена „псион“. Псионите са практически неделими. Но Слава с психотронната си мисъл им „прави разрез“ и разкрива зърнестата им структура.

„Като увелича още, виждам в „сланинката” (псион) „зрънца“. Като увелича зрънцето, в него има много миниатюрни обли частици. Взимам една от тях и я увеличавам – в нея – още по-малки… После – все по-малки и по-малки, и по-малки… До безкрайност… Не е твърдо изграден (псионът) от тези „зрънца“. Те са в непрестанно движение.”

„Виждам ги тия частици псионите – носят ги „атомни вихри“. Движещите сили са разположени така – „вихър до вихър и вихър във вихър“. За да разбера посоката им на въртене, решавам: Ще взема една от тях. Ще я спусна в бушуващия вихър, да наблюдавам как ще се отклони. И ето – „спускам“ я. Вихърът я поема. Извива по часовата стрелка. По-късно забелязвам – тази е посоката на движение и в макрокосмоса – на планети, звезди, галактики…“

Наклонен шрифт – Слава Севрюкова
Нормален шрифт- авторът на сайта

Източници:
Science Wiki
„Бъдете в този свят, но не от този свят. Свръхфеноменът Слава Севрюкова“, Христо Нанев

Сподели с приятели

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites
Email
Print
WP Socializer Aakash Web